wersja testowa serwisu

Bezpieczna interwencja wobec chorego na COVID-19. Skierniewiccy policjanci wzięli udział w szkoleniu

249-117390
fot. KMP w Skierniewicach

27 lipca 2020 roku grupa policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Skierniewicach. Policjanci zyskali dodatkową wiedzę na temat zabezpieczenia się podczas interwencji wobec osoby zarażonej koronawirusem. Policja przypomina, że do stosowania rozwiązań profilaktycznych - takich jak np. zakrywanie w określonych sytuacjach ust i nosa - nie są zobowiązani tylko przedstawiciele służb lecz każdy obywatel.

Dr Ewa Zieliński i mgr Bernard Motylewski z WOPR w Skierniewicach 27 lipca 2020 roku przyjechali do KMP w Skierniewicach, aby przeszkolić funkcjonariuszy o tym, jak zabezpieczyć się podczas interwencji wobec osoby chorej na COVID-19. Policjanci zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach epidemii. Ponadto zostali wyposażeni w sprzęt osobisty m.in. fartuchy, maseczki, przyłbice, czepki, kombinezony.

Program szkoleń prowadzonych przez WOPR w Skierniewicach stworzony został w ramach realizacji zadania „WOPR Skierniewice w walce z COVID-19" w Programie Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID -19.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy zebrać tak cenną wiedzę na temat tego jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. To szczególnie ważne, gdy zakażenia koronawirusem w kraju nadal każdego dnia wynoszą blisko 300-500 nowych osób w ciągu każdej doby.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z aktualnymi uregulowaniami, w stanie epidemii wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania środków profilaktycznych, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Pamiętajmy, że należy zakrywać nos i usta, aby uniknąć transmisji wirusa między innymi w:

- środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

- miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania

– chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2m od przebywających w tych miejscach osób,

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);3)w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

źródło: KMP w Skierniewicach