wersja testowa serwisu

Budżet Obywatelski 2022 startuje w maju. Znamy harmonogram!

bo_tabliczkamFyZwmKjZlOE6tCTiHtf

Od 4 maja do 17 czerwca mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Najpóźniej 24 września poznamy rozstrzygnięcia. Właśnie poznaliśmy harmonogram edycji na 2022 rok.

Nowy plac zabaw, wyremontowana sala treningowa, muzyczny festiwal czy wreszcie prospołeczne inicjatywy, które stawiają na poprawę bezpieczeństwa w mieście - skierniewicki budżet obywatelski nie ma granic, a partycypacyjne rozwiązanie rokrocznie pozwala zrealizować te małe i duże marzenia skierniewiczan. W ostatnich latach skuteczne funkcjonowanie budżetu obywatelskiego, przełożyło się na zauważalne zmiany w najbliższej okolicy i realizację zadań, które mają służyć wszystkim skierniewiczanom.

W tym roku jeden z ważniejszych etapów budżetu obywatelskiego rozpocznie się po weekendzie majowym. Chodzi o czas, w trakcie którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły. Inicjatywy będą realizowane w ramach budżetu Miasta Skierniewice w 2022 roku. Okres zbierania idei mieszkańców potrwa od 4 maja do 17 czerwca. Do końca lipca złożone wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Samo głosowanie zaplanowane jest od 6 do 17 września. Wyniki powinniśmy natomiast poznać do 24 września.

Warto przypomnieć, że w tym roku do dyspozycji skierniewiczan będzie dokładnie 1 665 000 zł. Środki tradycyjnie zostały podzielone na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim – 666 000,00 zł oraz na idee lokalne realizowane w czterech rejonach miasta. Tym samym na każdy rejon przypadnie kwota 249 750,00 zł

Zgłaszane wnioski muszą spełniać określone wymogi formalne:

 • Formularz musi być wypełniony czytelnie i zawierać wszystkie niezbędne dane o projekcie (tytuł, charakter, lokalizację, skrócony opis, szczegółowy opis uwzględniający beneficjentów, uzasadnienie potrzeb społecznych, szacunkowe koszty i dane osoby zgłaszającej projekt) wraz z załączoną listę z podpisami mieszkańców (nie mniej niż 30).
 • Projekty muszą mieć charakter lokalny lub ogólnomiejski.
 • Projekty inwestycyjne nie mogą przekroczyć 100 tys. zł, a nieinwestycyjne 20 tys. zł. Nie mogą też generować rocznych kosztów w kwocie przekraczającej równowartość 25 % kosztów realizacji projektu.
 • Zgłoszone projekty muszą być zgodne z obowiązującym prawem, możliwe do realizacji w roku kalendarzowym, gospodarne, kompleksowe, wykonalne technicznie i zasadne z punktu widzenia potrzeb społecznych.
 • Tylko wnioski złożone w terminie będą rozpatrywane
 • Każdy mieszkaniec w ciągu roku może złożyć tylko jeden wniosek do BO.
 • Wypełnione wnioski należy złożyć w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych skierniewickiego ratusza przy ul. Senatorskiej 12.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2022 rok

4.05 -17.06.2021

 • składanie przez mieszkańców Miasta Skierniewice propozycji projektów do budżetu obywatelskiego;

18.06 -30.07.2021

 • sprawdzanie pod względem formalnym zgłoszonych projektów przez pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;
 • uzupełnianie braków formalnych przez wnioskodawców;
 • ocena wniosków przez merytoryczne wydziały i Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego;
 • podanie przez Prezydenta Miasta Skierniewice do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie oraz projektów niepodlegających głosowaniu;

6-17.09.2021

 • głosowanie

do 24.09.2021

 • przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania.


Więcej informacji dostępnych jest w TYM MIEJSCU.

źródło: UM Skierniewice